Adwentyści Łódź

Sprawy ustrojowe regulują takie akty prawne jak Prawo zborowe i Working Policy, dokumenty uchwalane przez najwyższy organ kościoła jakim jest Generalna Konferencja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, czyli światowy zjazd (synod) jego przedstawicieli (delegatów), odbywający się co 5 lat.

Prawie zborowym czytamy: „W Kościele Adwentystów Dnia Siódmego przyjęta została przedstawicielska forma zarządzania Kościołem” (s. 25). Szczegółowo tę formę określa też preambuła do statutów modelowych, zapisana w Working Policy, w dziale D 05: „54. Zjazd Generalnej Konferencji, rozważając rolę i funkcję jednostek kościelnych, zwrócił uwagę na to, że statuty, prawa wewnętrzne i przepisy wykonawcze wszystkich jednostek kościelnych powinny być zgodne z adwentystycznym pojęciem Kościoła, jego organizacji i zarządzania. Konsekwencją tego pojęcia jest przedstawicielski system wyborczy. Władza w tym systemie zakorzeniona jest w Bogu i rozłożona na cały lud Boży. Obowiązuje system komitetowy. 

W przeciwieństwie do systemu prezydenckiego system przedstawicielski przewiduje wspólne [kolegialne — red.] zarządzanie podzielone pomiędzy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika. System ten uznaje powiązanie ze sobą jednostek organizacyjnych Kościoła (zbór, diecezja, unia, Generalna Konferencja), które łączą wierzących w powszechnej wspólnocie. Zapewnia to niezbędną jedność celu i misji. Podczas gdy zachowana jest integralność każdej jednostki (zbór, diecezja, unia), każda z nich jest postrzegana jako część wspólnoty, nie mogąca funkcjonować w oderwaniu od całości”.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach ogólnoświatowego kościoła nosi nazwę Polish Union Conference of Seventh-day Adventists i  jest częścią Wydziału Transeuropejskiego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W skład Kościoła wchodzą diecezje, którym podlegają lokalne zbory. Istnieją zatem 4 szczeble organizacyjne Kościoła:

Struktura

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach ogólnoświatowego kościoła nosi nazwę Polish Union Conference of Seventh-day Adventists i  jest częścią Wydziału Transeuropejskiego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W skład Kościoła wchodzą diecezje, którym podlegają lokalne zbory. Istnieją zatem 4 szczeble organizacyjne Kościoła:

  1. Zbór będący lokalną społecznością wyznawców;
  2. Diecezja, której podlegają zbory zlokalizowane na jej terytorium;
  3. Unia, czyli wspólnota diecezji na danym terytorium;
  4. Generalna Konferencja.

W Polsce istnieją 3 diecezje (PołudniowaWschodnia Zachodnia), obejmujące łącznie ok. 150 zborów i grup. Odpowiednikiem unii jest w Polsce Kościół Adwentystów Dnia Siódmego z siedzibą w Warszawie, który poprzez swoje organy kolegialne (Zjazd Kościoła, Rada Kościoła i Zarząd Kościoła) realizuje misję Kościoła i sprawuje bezpośredni nadzór nad jego instytucjami i sekretariatami (działami pracy).

Generalna Konferencja składa się z 13 wydziałów. Polski Kościół należy do Wydziału Transeuropejskiego z siedzibą w St. Albans (Wielka Brytania).

Sprawy Kościoła reguluje jego Statut.

Kościół w Polsce posiada ustawowo uregulowany status prawny.